Organizace vzdělávání

Organizace vzdělávání

Vzdělávání s prvky programu Začít spolu

Program Začít spolu vychází z osobnostně rozvíjejícího modelu, který klade důraz na vlastní tvorbu dítěte, na výchovu ke zvídavému zájmu o učení a řešení problémů. Na komunikaci a kooperaci s ostatními dětmi i dospělými v daném prostředí. i na práci zaměřenou individuálním cílům. Připravujeme děti na to, aby se v budoucnu aktivně zajímaly o učení, uměly se samy aktivně a efektivně učit, učení je bavilo a nebylo spojeno s nadměrným stresem. Učitelka je dítěti spíše partnerem, pomocníkem a průvodcem na jeho cestě k poznávání, respektuje to, že každé dítě může být jiné. Úkolem pedagoga je vytvářet dítěti co nejpodnětnější prostředí, co nejvšestrannější nabídku v centrech aktivit. Denní program strukturujeme do pravidelně se opakujících činnosti, které tvoří běžný denní řád. Připravuje se se zřetelem na potřeby vývoje dítěte,

V kategorii Školka

Pokračovat ve čtení

Spolek rodičů

Každá třída má 2 zástupce z rodičů, kteří se 2x ročně a v případě potřeby schází s ředitelkou MŠ - RADA RODIČŮ. Pořádá sběrové akce v mateřské škole - hliník, kaštany, starý papír. V jeho kompetenci je i organizace vánočního a velikonočního jarmarku, Zahradní slavnosti ke Dni dětí....

 

V kategorii Školka

Aktivity

Aktivity pro předškolní děti

 • Plavání
 • Angličtina - předškolní děti
 • Obratnostní cvičení
 • Zdravý úsměv
 • Logopedická prevence v každé třídě
 • Aktivity pro celou mateřskou školu
 • Oslavy českých svátků a tradic
 • Slavnosti pro rodiče
 • Pravidelné výlety za dobrodružstvím v Kroměříži i mimo něj
 • Výlety vlakem
 • Maňáskové divadlo - hrají učitelky mateřské školy
 • návštěva kroměřížské knihovny
 • Kouzelnická a divadelní představení v mateřské škole
 • Den dětí a sportovní odpoledne
 • Rozloučení se školáky
 • Keramická dílna
 • Bezpečná komunita – děti se učí chránit své zdraví a zdraví svých kamarádů

V kategorii Školka

Začít spolu

Mateřská škola pracuje s prvky programu Začít spolu, který je alternativním vzdělávacím programem zdůrazňujícím individuální přístup k dítěti, partnerství rodiny, školy a širší společnosti v oblasti výchovy a vzdělávání. Klade důraz na podnětné prostředí, netradiční členění třídy do center aktivit, kooperativní a prožitkové učení
V mateřské škole využíváme úspěšně sebehodnocení dětí, které posiluje pozitivní motivaci k aktivnímu a samostatnému učení.

„Naším cílem je samostatné, spokojené dítě, které se bude umět vyrovnat s nároky a problémy současnosti“

V kategorii Školka