Organizace vzdělávání

Organizace vzdělávání

Charakteristika programu Začít spolu

Program Začít spolu vychází z osobnostně rozvíjejícího modelu, který klade důraz ne vlastní tvorbu dítěte, na výchovu ke zvídavému zájmu o učení a řešení problémů. Na komunikaci a kooperaci s ostatními dětmi i dospělými v daném prostředí. i na práci zaměřenou individuálním cílům. Připravujeme děti na to, aby se v budoucnu aktivně zajímaly o učení, uměly se samy aktivně a efektivně učit, učení je bavilo a nebylo spojeno s nadměrným stresem. Učitelka je dítěti spíše partnerem, pomocníkem a průvodcem na jeho cestě k poznávání, respektuje to, že každé dítě může být jiné. Úkolem pedagoga je vytvářet dítěti co nejpodnětnější prostředí, co nejvšestrannější nabídku.Denní program strukturujeme do každodenní činnosti, tvoří běžný denní řád. Připravuje se se zřetelem na potřeby vývoje dítěte,

je pružný a umožňuje začleňovat se do akcí školy. Dopřává dostatek času na činnosti, jež si děti vyberou samy. Činnosti dětí řízené pedagogem vychází ze zásad prožitkového a integrovaného učení. Jsou zařazovány v délce odpovídajícím věkovým, vývojovým a individuálním zvláštnostem dětí. Převládají formy skupinové, kooperativní a individuální. Plánování činnosti začíná vždy tím, co děti o daném tématu vědí z vlastních předešlých zkušeností. Děti se učí sebepoznání, sebehodnocení, dítě je postupně schopné zaznamenat a pojmenovat svůj vlastní vývoj.

Centra aktivit

ateliér centrum aktivit poskytuje podmínky pro rozvoj tvořivosti, zvědavosti a fantazie při využití různých výtvarných technik
manipulační hry: zde mají dětí možnost rozvíjet jemnou motoriku při manipulaci s drobnými předměty ruka – oko, skládat prvky dle předlohy, zapojovat tvořivé mýšlení
knihy a písmena: knihy a písmena slouží k podchycení zájmu o knihy, čtení a psaní. V tomto CA vnímají mluvenou a psanou podobu písma, pracují s knihou i s písmeny, připravují si loutková a jiná představení, učí se správně používat hlas, vyhledávají informace.
domácnost: centrum je pracovní koutek, kde si děti mohou hrát na domácnost, rozšiřují si poznatky o světě, spolupracují, experimentují, používají různorodé nástroje, poznávají různé druhy potravin, připravují pohoštění.
dílna: v dílně mají děti možnost pracovat s různými materiály a nástroji. Dodržují pravidla bezpečnosti a ohleduplnosti chování při práci s nástroji.
voda písek: děti převážně využívají ke hře voda písek stůl určený pro tuto činnost, rozvíjí se kreativnost a tvořivé myšlení při páci s různými druhy přírodnin. Podporuje smyslový a tělesný rozvoj, koordinaci svalů celého těla, rozvoj jemné motoriky, fantazie a tvořivosti.
kostky: zde mají děti možnost pracovat s různými stavebnicemi, stavět dle návodu, pokynu nebo vlastní fantazie. Děti si procvičuj hrubou a jemnou motoriku, rozvíjejí sociální a jazykové dovednosti, získávají cit pro geometrické obrazce, upevňují znalosti z různých oblastí.
hudba: centrum hudby vede děti k poznávání a poslechu melodie, hry na jednoduché rytmické nástroje, pohybové improvizace a tanečním prvkům. Rozvíjí hudební myšlení a lásku k hudbě.
pokusy a objevy: pokusy a objevy rozvíjí matematické představy, podporuje chápání přírodních zákonů, rozvíjí schopnosti spolupráce,podporují rozvoj samostatnosti, děti pracují podle zadání – návodu nebo nákresu.
dramatické hry: centrum dramatické hry vede děti ke kamáradským vztahům, upevňvání paměti krátkého textu, rozvoji řečového projevu a komunikaci.

Ranní kruh

kruh je symbolem partnerství, rovnosti, a spoluzodpovědnosti. Při ranním kruhu se všichni pozdraví, sdělí si zážitky, domluví se na práci během dne. Prostřednictvím setkávání v kruhu děti získávají sociální zkušenosti, učí se vycházet s lidmi, řešit problémy, dodržovat pravidla. Do ranního kruhu zařazuje učitelka prožitkové učení, nácvik písniček, říkadel, pohybové hry a krokové variace tanečků. Po ukončení činnosti se všichni sejdou na hodnotícím kruhu, podělí se o své pocity při práci v centrach aktivit, zhodnotí svoji práci, to je důležité pro sebereflexi, rozvoj slovní zásoby, souvislého vyjadřování a kultivaci sociálních vztahů.

Pravidla třídy

vytvořená každé třídě na míru ve spolupráci dětí a učitelek
Organizace školy:

Denní program je dostatečně pružný, umožňuje reagovat na změny a potřeby dětí. Poměr spontánních a řízených činností je vyvážený, a to včetně aktivit, které jsou nad rámec běžného programu. Děti mají dostatek času i prostoru pro hru. Vytváříme dětem vhodné podmínky pro individuální, skupinové i frontální činnosti.
Zápis probíhá v měsíci květnu každoročně. Kriteria přijetí do mateřské školy jsou v příloze ŠVP. Do mateřské školy může být přijato i dítě, které rodiče přihlásí mimo termín, pokud nebyla naplněna kapacita mateřské školy.Před nástupem do MŠ v měsíci červnu probíhá pro rodiče informativní schůzka. Celoročně připravujeme a nabízíme setkání ke společné činnosti s paní učitelkami.
Denní provoz zajišťuje mateřská škola v rozsahu 10 hodin tj. v době od 6,30 hod do 16,30 hod.

Režim dne:

06.15 - 09.15 hod  scházení dětí, dopolední blok č. 1, řízené zdravotně preventivní pohybové aktivity, svačina
09.15 - 11.30 hod  dopolední blok č. 2, pobyt venku
11.30 - 12.00 hod  hygiena, oběd
12.00 - 14.00 hod  odpočinek a náhradní klidové aktivity
14.00 - 14.30 hod  odpolední svačina
14.30 - 16.15 hod  odpolední blok činností, rozcházení dětí


Praxe studentek SPgŠ:

V naší mateřské škole se můžete setkávat se studentkami SPgŠ Kroměříž.Již dlouhodobě umožňuje mateřská škola studentkám (a někdy i studentům) získávat nové poznatky z přímé výchovně vzdělávací práce s dětmi.


Spoluúčast rodičů:

Rodiče jsou nejdůležitějšímu partnery, spolupráce je důležitá již v době adaptace, během ní se mohou rodiče aktivně zapojovat do dění třídy. Podporujeme zdravý vývoj dětí, kompenzujeme chybějící a nevhodné vlivy. Získáváme důvěru a otevřenost ve vztahu, vedeme s rodiči průběžný dialog a jsme nápomocni v péči o ně. Snažíme se být vstřícní, diskrétní, taktně sdělujeme informace, zachováváme soukromí rodiny.
Poskytujeme rodičům informace v oblasti vzdělávání, zprostředkováváme odborné vyšetření. Rodiče jsou pravidelně zváni na třídní schůzky, aktivity třídy a školy, společné pracovní dílny, které navazují na vzdělávání v mateřské škole.

V kategorii Školka